Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Základní informace

Totožnost správce:

Novosedelské sklepy o. p. s., se sídlem Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov, Česká republika, IČ: 29195268

(dále jen „správce“)

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření, plnění, změny a ukončení kupních smluv (dále jen „plnění smlouvy“) a pro účely podpory prodeje výrobků správce (dále jen „přímý marketing“).

A. Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro účely plnění smlouvy jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvaného pobytu, kontaktní adresa), a

b) elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

Poskytnutí uvedených osobních údajů je pro uzavření smlouvy nezbytné, takže jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu.

Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů].

Příjemci zpracovávaných osobních údajů

Správce může pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smlouvy a po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě, kdy mohou smluvní strany uplatňovat práva a povinnosti ze smlouvy.

B. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro účely přímého marketingu jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvaného pobytu, kontaktní adresa),

b) elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

Právní základ pro zpracování:

Právním základem zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou oprávněné zájmy správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů]. Správce má oprávněný zájem informovat subjekt údajů o nabídce vlastních výrobků, pokud existuje či dříve existoval smluvní vztah mezi správcem a subjektem údajů, neboť v takovém případě může subjekt údajů důvodně očekávat, že ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu dojde.

Příjemci zpracovávaných osobních údajů:

Správce může pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání poslední smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů a dále po dobu 10 let od zániku uvedené smlouvy nebo od poskytnutí posledního plnění na základě uvedené smlouvy (podle toho, která z těchto skutečností nastane později).

II. Informace o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů);

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti [čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů]

Výše uvedené právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů]; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Způsob uplatnění práv

Výše uvedená práva související se zpracování osobních údajů může subjekt údajů kdykoli uplatnit prostřednictvím žádosti doručené na adresu sídla správce (Vinařská 1561/6, Mikulov, Česká republika), nebo na e-mail: vino@marcincak.cz. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může ji požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Právo podat stížnost

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů má možnost podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů) a žádat o soudní ochranu.